Romanian

BINE AŢI VENIT PE SITE-UL PROIECTULUI MANAGE!


Antreprenoriatul este considerat astăzi parte integrantă a învăţării de-a lungul întregii vieţi, aspect subliniat de Consiliul Europei, Tratatul de la Lisabona şi carta europeană a intreprinderilor mici (iunie 2000). Grija de a acorda un interes deosebit predării antreprenoriatului constituie o prioritate a sistemului educativ în majoritatea ţărilor europene, prea orientat până acum spre formarea salariaţilor, în defavoarea stimulării spiritului antreprenorial.

Proiectul MANAGE are ca obiectiv general transferarea şi adaptarea metodei MIME® (Metoda Iniţierii în Meseria de antreprenor ) în Spania, Italia, România, Franţa şi Elveţia.

Utilizând metoda MIME, proiectul are deci ca scop formarea în spirit antreprenorial a formatorilor de profesori şi a specialiştilor din învăţământ şi Formarea Profesională (EFP). Această formare se efectuează în perspectiva de a le permite să formeze ei înşişi viitori formatori şi să utilizeze direct metoda pe lângă publicul destinatar (studenţi şi adulţi în formare continuă).

Proiectule MANAGE est finanţat în cadrul programului european Educaţie şi Formare de-a lungul întregii vieţi (LLP) « Leonardo da Vinci - Transfer de Inovaţie » 2009.

romaniaromani

DURATA PROIECTULUI

Octombrie 2009 – Decembrie 2011


CONTEXT

MANAGE se înscrie în contextul descris de Erkki Liikanen (membru al CE) privind promovarea antreprenoriatului în sistemul educativ : « conceptul este insuficient în ceea ce priveşte formarea profesorilor pentru a dezvolta la clasă spiritul antreprenorial. ».

Constatări :

1. Condiţiile de integrare profesională a tinerilor în cadrul firmei sunt determinate de :
· Competenţele şi calificările lor tehnice
· Insuşirea normelor sociale
· Cunoştinţele privind mediul de afaceri şi funcţionarea sa.

2. Absenţa formării şi a experienţei profesorilor şi a specialiştilor EFP în privinţa funcţionării întreprinderii contribuie la dezvoltarea unui învăţământ fragmentat, specializat pe funcţionarea firmei. În consecinţă, această organizare a învăţământului nu redă destul de inteligibil complexitatea funcţionării întreprinderii care înseamnă în mare măsură luarea în calcul a acestor a interacţiunilor între aceste diferite funcţii.

Introducerea acestei tematici în învăţământ pune, de asemenea, problema competenţei profesorilor şi a specialiştilor în EFP.

romania

OBIECTIVELE PROIECTULUI MANAGE

Proiectul a fost construit în jurul a patru obiective principale :

1. adaptarea metodei la contextul fiecărei ţări, pentru un public-ţintă de elevi şi profesori din instituţii profesionale

2. formarea a patru formatori pentru fiecare ţară parteneră, deci 16 formatori per ansamblu

3. delegarea partenerilor din nivelul 1 a dezvoltării metodei, conducerea licenţelor şi formarea viitorilor formatori pentru Spania, Italia şi România :

4. elaborarea unei platforme multimedia de informaţii şi schimburi, bază a constituirii şi animării unei reţele de formatori agreaţi în metoda operaţională.

REZULTATE AȘTEPTATE

Proiectul MANAGE are 13 obiective atinse:

1. Metoda a fost adaptată fiecărei ţări
2. 14 formatori au fost formaţi
3. Metoda a devenit un produs european
4. Aproximativ 200 de profesori sau formatori şi 50 de studenţi(în timpul testelor) au fost sensibilizaţi în metoda MIME de-a lungul a 21 de sesiuni de formare
5. Fiecare formator este în măsură să intervină asupra diferenţelor de context între ţările partenere
6. Documenta în Spania, CSCS în Italia şi IREA în România sunt deţinătoarele unei licenţe de distribuţie a metodei în ţările lor şi în formarea propriilor formatori
7. Două sesiuni au fost organizate de fiecare ţară
8. S-au livrat 9 pachete pedagogice complete
9. Platforma multimedia de colaborare este on-line şi este operaţională
10. Grupurile de lucru au fost realizate
11. Rapoartele au fost redactate şi trimise la timp
12. A fost stabilită situaţia financiară şi s-a efectuat repartiţia fondurilor partenerilor
13. Raportul de evaluare a fost validat de către parteneri

romania

MIME® (Metoda Iniţierii în Meseria de Antreprenor)

Metoda MIME® nu utilizează tehnologii noi. Ea a fost concepută cu materiale simple (plăci, cartele, Lego) et bazată pe utilizarea unor metode de predare activă.


Scopul este de a permite participanţilor să dobândească o bună înţelegere a :

- mecanismelor universale fundamentale care dirijează funcţionarea întreprinderilor ;
- relaţiilor care există între întreprindere şi mediul înconjurător ;
- contribuţiilor esenţiale ale bărbaţilor şi femeilor care muncesc şi a funcţiilor pe care le exercită în sânul intreprinderilor ;
- logicii antreprenorului şef de întreprindere.

MAI MULTE DESPRE METODA M.I.M.E. ®

Dezvoltarea predării antreprenoriatului şi căutarea unor noi metode de învăţare

Este mai mult ca sigur că în viitor, traseele profesionale se vor construi din ce în ce mai des într-o alternanţă de experienţe salariale şi muncă independentă iar contextele în care vor evolua viitorii salariaţi vor necesita mai multă iniţiativă şi autonomie. În consecinţă, modelele de învăţare clasică va trebui să fie revăzute şi completate cu altele noi şi cu dobândirea de noi cunoştinţe.

Această evoluţie a învăţământului trebuie, efectiv, să permită cursanţilor dobândirea unor cunoştinţe, raţionamente şi comportamente adaptate la un context economic definit de schimbări rapide, la o inovaţie permanentă şi la un context social din ce în ce mai dinamic şi mai instabil.

Predarea antreprenoriatului reprezintă astfel unul din răspunsurile la aceste evoluţii. În acest fel, instituţiile de învăţământ implicate în această dinamică caută, în mod firesc, soluţii originale care să combine predarea antreprenoriatului cu găsirea de noi forme de învăţare. Printre acestea, pedagogia jocului prezintă modalităţi de predare deosebite, adaptate la nevoile actuale.

În acest context, metoda M.I.M.E. ® (Metoda de Iniţiere în Meseria de Antreprenor) permite participanţilor să se confrunte cu situaţii care fac apel la competenţe antreprenoriale şi permit o mai bună înţelegere a funcţionării întreprinderii.

Aceste competenţe, esențiale pentru meseria de antreprenor (de exemplu, adaptarea la situaţii noi, proiectarea, anticiparea şi luarea deciziilor…) se dovedesc a fi utile pentru a-i ajuta pe tineri să-şi pregătească inserţia profesională la nivelul întreprinderii.

romaniaromania

Descrierea metodei

Metoda M.I.M.E. ® este o punere în situaţie destinată să ajute participanţii să înţeleagă mecanismele fundamentale care dirijează funcţionarea întreprinderilor, relaţiile pe care acestea le dezvoltă cu mediul înconjurător şi, în fine, aportul cadrelor, bărbaţi şi femei, care muncesc în aceste firme.

Ea este inovantă din trei motive majore :
- aspectul foarte concret, centrat pe decizie şi risc
- absenţa mijloacelor informatice
- capacitatea de a revela eficacitatea conceptelor majore pe care le mobilizează un demers antreprenorial.

Făcând appel la o punere în practică activă a cunoştinţelor (participanţii sunt chemaţi să ia decizii de antreprenor : a investi, a cumpăra, a vinde, a se împrumuta, a se confrunta, a se alia…), originalitatea acestei metode se bazează pe temele abordate, viziunea pe care o propune asupra instrumentelor de conducere şi principiile pedagogice care o conduc.

Inserţia profesională în centrul preocupărilor predării

Metoda MIME a fost concepută şi dezvoltată în perspectiva de a-i ajuta pe cursanţi să-şi pregătească integrarea profesională bazată pe trei factori esenţiali :

1. competenţele şi calificările tehnice, vectori de performanţă
2. acomodarea cu normele sociale, cum ar fi respectul orarelor, al regulilor, al colegilor, al ierarhiei etc., garanţi în buna funcţionare a grupului social
3. buna cunoaştere a mediului întreprinderii şi a funcţionării lor, garant al coerenţei

romania

Formarea profesorilor şi a formatorilor în formarea profesională

Mai multe cerinţe, de origini diferite, au reieşit, în ultimul timp, în favoarea unei adaptări a metodei vizând formarea profesorilor şi a formatorilor. Introducerea în predare a celui de-al treilea factor-cheie, mai exact cunoaşterea mediului întreprinderii şi a funcţionării sale ridică problema competenţei profesorilor şi a formatorilor în această disciplină.

Cunoaşterea funcţionării întreprinderilor nu figurează însă în programa formării profesorilor. Acest deficit este agravat de două elemente :

1. o lipsă recurentă de experienţă în întreprindere (profesorii merg adesea direct din universitate în învăţământ)
2. o experienţă limitată care duce, în general, la o viziune foarte fragmentară asupra întreprinderii.

În acest spirit a văzut lumina zilei proiectul MANAGE şi a fost reţinut în cadrul proiectelor europene « Leonardo transfer de inovatţie » de către agenţia europeană din Franţa.

Cei 10 ani de experienţă în Franţa au demonstrat cu prisosinţă că metoda MIME constitue un bun instrument de sensibilizare în spiritul antreprenorial şi în logica întreprinderii pentru profesori, formatori în formarea profesională, directori de întreprindere, cât şi pentru factorii decizionali politici şi asociativi.

Dacă sunteţi interesaţi, contactaţi-ne:
Luc DUQUENNE
luc.duquenne@i2er.eu
Tel : 06 89 33 31 32

romania

PARTENERI

I2ER, Institutul European al Antreprenoriatului Rural

I2ER este un colectiv organizat sub forma unei asociaţii, legea din 1901. Colectivul are 20 de ani de experienţă a membrilor săi în câmpul creării de întreprinderi şi de activităţi, în general în promovarea antreprenoriatului şi a dezvoltării locale.

I2ER sprijină toate formele care încurajează iniţiativa, inovaţia şi crearea de valori în mediul rural prin promovarea antreprenoriatului şi contribuie, astfel, la reducerea inegalităţilor între populaţii şi teritorii.

Plecând de la munca în echipă şi colaborarea membrilor săi, I2ER îşi propune astfel, în câmpul antreprenoriatului :
- capitalizarea cunoştinţelor ;
- dezvoltarea schimburilor ;
- facilitarea transferului de experienţă ;
- susţinerea inovaţiilor.
În fine, activităţile de cercetare desfăşurate de I2ER au permis crearea şi dezvoltarea metodei MIME, în special prin intermediul programului PIC ADAP în care a fost dezvoltat în 1998.

DOCUMENTA, Instituto Europeo de Estudios para la Formacion y el Desarrollo

Documenta este o asociaţie dedicată « cercetării sociale aplicate », a cărei misiune are la bază crearea de modele de dezvoltare locală durabilă în teritorii inteligente. În ultimii ani, Documenta şi-a consolidat echipa experimentală, profesională şi multidisciplinară, dezvoltându-şi propia metodologie care îmbină reflecţia cu acţiunea în jurul a patru axe de lucru :
- analiza nevoilor de formare a teritoriilor ;
- un serviciu integral de formare, de ajutor în muncă şi de consiliere a antreprenorilor ;
- concepţia şi gestionarea programelor europene ;
- o participare activă în programele de cooperare internaţională.
Conceperea şi aplicarea unui itinerariu integral de formare/muncă au permis dezvoltarea în special a:
- introducerii în regiunea Cantabria a metodologiei de formare inovantă ;
- un serviciu de asistenţă al antreprenorilor
- concepţia şi/sau difuzarea formării pentru şomerii activi.

CSCS, Centro Servizi Cultura Sviluppo Srl

CSCS este un centru de formare profesională cu experienţă în integrarea noilor tehnologii în practicile predării, acreditat de Guvernul italian, care funcţionează ca un Sistem de Asigurare a Calităţii în sectoarele :

- formarea profesională iniţială ;
- învăţarea, formarea continuă pentru întreprinderi şi a specialiştilor;
- orientarea şi consilierea profesională .

În Italia, el este coordonatorul naţional al EFVET, forumul european al Educaţiei şi al formării profesionale care asigură astfel o largă difuzare a obiectivelor proiectului în Italia şi în Europa (www.efvet.org). CSCS administrează informaţiile electronice şi asigură cooperarea cu o reţea foarte importantă de parteneri, mergând de la corpul de formare profesională, până la asociaţiile şi uniunile de întreprinderi. Este activ în domeniul mobilităţii studenţilor şi a specialiştilor (www.italymobility.com).

IREA, Institutul Român de Educaţie a Adultilor

Institutul Român de Educaţie al Adulţilor a fost înfiinţat în martie 2000, ca o unitate de cercetare independentă sub egida Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara. El contribuie la dezvoltarea cercetării şi a practicii în sfera educaţiei continue pentru adulţi, la nivel naţional şi european. Principalele orientări de cercetare ale IREA sunt următoarele :
- profesionalizarea educatorilor;
- impactul noilor tehnologii media asupra învăţării adulţilor;
- învățare inter-generațională
- consilierea în formarea adulţilor;
- pedagogiile inovative ;
- învăţarea la locul de muncă şi a competenţelor de bază;
- integrarea socială şi civismul activ prin educaţie;
- noile provocări în formarea tinerilor.

Institutul are actualmente 7 persoane. Începând cu crearea sa, a fost implicat în 24 de proiecte europene.

Centrul de formare Somorrostro

Centrul de formare Somorrostro este o instituţie care numără cel mai mare număr de studenţi din Regiunea Autonomă Bască. Având un larg evantai de activităţi de formare, Somorrostro este actorul cel mai important din sectorul Biscaya.

Prestigiul câştigat de centrul de formare Somorrostro de-a lungul istoriei sale de mai bine de 50 de ani este cea mai bună recunoaştere a reuşitelor sale în domeniul educaţiei şi al formării :
http://www.somorrostro.com/web/cas/

Astăzi, Centrul de Formare Tehnică ocupă o zonă totală de 60 000 de metri pătraţi, din care 8 210 sunt ocupaţi de laboratoare iar 18 540 metri pătraţi sunt acoperiţi de clădiri.

Somorrostro are un buget anual de 12 milioane de euro şi oferă programe de educaţie unui total de 5000 de elevi, mergând de la Formarea Profesională până la Programele de Studiu în Formarea Profesională şi Formarea Profesională Continuă.

Life Sas

Life Sas este un centru de educaţie privată cu experienţă în conceperea şi punerea în practică a programelor educative pentru întreprinderi, departamente de vânzări, marketing şi întreprinderi tinere sau Microsoft, Ericson, Camera de Comerţ, operatori bancari şi de asigurări, cât şi agenţii de dezvoltare. Activităţile de formare au loc în toată Italia, din Sicilia până la Trentino.

Sesiunile de formare se adresează unui public numeros, începând cu patroni de firme, până la angajaţi în întreprinderi mici şi mijlocii, trecând prin tineri şi studenţi aflaţi în formare profesională.

Universitatea de Vest dim Timisoara

Universitatea de Vest din Timişoara este o instituţie publică de stat, una din cele mai prestigioase din România. Ea numără aproximativ 20 000 de studenţi înscrişi la studii superioare, de cercetare şi formare continuă.

Cursurile pentru studenţi la ciclul de licenţă au loc în 11 corpuri de clădire şi oferă mai mult de 80 de specializări, în plus, formarea de profesori. În ultimii ani, Universitatea a dezvoltat şi diversificat noi cursuri universitare de calitate. Pregătirea studenţilor la ciclul licenţă asigură specializarea în diverse domenii ştiinţifice şi culturale.

Universitatea este o structură deschisă, dezvoltând relaţii cu peste 120 de universităţi cu care are şi schimburi de studenţi. Ea participă în mod activ la programele europene Long Life Learning.
Modifié le: lundi 27 février 2012, 13:40